Skip to main content

Psihoterapija: Promena ili povratak iskonskoj prirodi?

Delim mišljenje mnogih kolega da je terapija pre put povratka sopstvenoj, izvornoj snazi, koja nam je po prirodi data, nego put menjanja sebe ili postajanje „boljom osobom“. Terapeut je pratilac na putu oslobadjanja, (ponovnog) otkrivanja i razvoja sposobnosti klijenta.

Samim procesom rukovode klijenti. Često nesvesno, čuvaju u sebi uspomenu na svoju autentičnu ličnost (kakva je bila pre nego što su, kako bi se izborili sa životom, bili prinuđeni da podignu zaštitu oko sebe i sakriju svoje autentično „ja“) i imaju mudrosti da nađu put povratka do nje. Ja im pomažem da nađu pristup svojoj intuiciji i iskoriste sopstvene sposobnosti kao podsticaj za ozdravljenje.

Psihoterapija kao:

Postanite baštovan u vrtu sopstvene duše: nakon što su roditelji u detinjstvu „negovali“ baštu s manje ili više pažnje, sada sam/sama preuzimam brigu o njoj. U tome mi pomaže terapeut kao stručni savetnik za negovanje vrta duše.

Proces terapije liči na restauraciju freske – pažljivim radom premazano ponovo izbija na površinu, oštećeno se obnavlja na najbolji mogući način i na kraju se sve vraća u izvorno stanje.

Klijent je arhitekta, a ja sam rukovodilac projekta za koji me je angažovao. Kuća, međutim, nije moja i neće se renovirati prema mojoj zamisli. Ja sam pružalac usluge koji stavlja na raspolaganje stručno znanje kako bi pomogao klijentu u izgradnji i rekonstrukciji.


Ponuda

Individualna terapija

Nije potrebno da se „menjate“. Ali možda vas unutrašnje i spoljašnje okolnosti ili situacije nagone da razmotrite, dovedete u sumnju i poboljšate dosadašnje životne strategije, uverenja i modele ponašanja, koji se ponavljaju. Terapija može da vam pomogne da lakše nađete put do svoje autentične ličnosti, svojih osobenosti, kvaliteta i svog autentičnog bića.

Bitan cilj terapije je postignut kada klijenti postanu svesni sopstvene snage i sopstvenih mogućnosti i osete uspeh u njihovom delotvornom korišćenju u praktičnom životu.

Podršku mogu da Vam pružim kod:
Psihičkih kriza i oboljenja
Tema vezanih za partnerske odnose i potragu za smislom
Razvoja ličnosti
Razvoja sposobnosti voljenja
Prevazilaženja traumatičnih iskustava

Ciljevi: Obnavljanje zdravlja i vitalnosti organizma Uvid u sopstvene modele ponašanja i mehanizme odbrane i njihova promena Uviđanje i transformacija unutrašnjih uverenja koja nas čine bolesnim Povezivanje sa sopstvenim kvalitetima i resursima, razvoj kreativnosti

Supervizija

Praćenje osoba koje rade u terapeutskim profesijama ili profesijama u kojima imaju direktan kontakt s ljudima i podrška ovakvim osobama u promišljanju sopstvene profesionalne delatnosti i nastojanju da je poboljšaju. Težište može biti, recimo, na sopstvenoj radnoj praksi, na kontekstu dinamike sukoba, ili na poboljsanju rada i saradnje u timu.

Oblasti koje su moja specijalnost u superviziji:

  • teme koje se tiču transfera i povratnog transfera
  • sagorevanje na radu i prevencija sagorevanja na radu
  • supervizija telesnih psihoterapeuta

Lično veoma cenim i koristim mogućnost da se stalno dalje obrazujem. Promišljanje i analiza sopstvenog rada kroz superviziju i samopreispitivanje predstavljaju važan deo mog profesionalnog identiteta. To obogaćuje moju svakodnevnu delatnost, inspiriše me novim idejama i impulsima i za mene predstavlja najbolji način da sačuvam i obnovim strast sa kojom pristupam svom terapeutskom radu.

Coaching

  • Razvoj i jačanje ličnih kvaliteta
  • Optimizacija privatne i/ili profesionalne situacije
  • Otvaranje novih perspektiva i vizija kao odgovor novim situacijama u životu i na poslu
  • Kod mobinga ili sumnje na mobing
  • Uočiti i izmenite unutrašnja uverenja koja vas slabe
  • Povećati sopstvenu sposobnost za rešavanje sukoba i
  • Podići svoje stručne kvalitete na optimalan nivo

Stičete praktična i pouzdana sredstva za jasno sagledavanje sebe samih i ljudi sa kojima ste u kontaktu, i poboljsavate pristup jakim stranama i kvalitetima sopstvene ličnosti. Na taj način postižete veću samouverenost i jači osećaj sopstvene delotvornosti, tako da možete da se posvetite planiranju i ostvarivanju sopstvenih visokih, ali realnih ciljeva.


Tok terapije

Metoden

Terapijske tehnike i intervencije koje će biti primenjene suštinski zavise od terapijskog procesa konkretnog klijenta. Ponekad (često) u prvom planu je govor, ponekad se pristup podsvesti otvara kroz telo, a ponekad su najpre potrebne promene u ponašanju, ili razumevanje porodična dinamike. Kod anoreksje je važno da se, pored uključivanja tela u terapiju, sklope i jasni sporazumi o ponašanju vezanom za ishranu. Kod nekih klijenata vežbe imaginacije ili duhovne vežbe mogu da otvore pristup potisnutim resursima i da ubrzaju proces izlečenja.

Svojim znanjem pomažem klijentima da uobliče sopstveni proces rasta i razvoja. Odluku o tome koji je „najbolji put“ za promenu, međutim, uvek donosi sam klijent.

- indidivudalni razvoj, socijalna integracija i unutrašnji rast Biosinteza je terapeuski metod zasnovan na dubinskoj psihologiji, koji u terapiju uključuje čoveka u njegovoj celovitosti (mišljenje, osećanja, postupke, ali i telesne osećaje, disanje, pokret, dodir). Reč „biosinteza“ znači „integracija života“, integrisanje tri suštinski važna domena ljudskog postojanja: telesnog postojanja, psihičkog iskustva i duhovne suštine. Metodu je pre oko 50 godina zasnovao dr David Boadela, a od 1985. uz saradnju dr Silvije Špeht Boadela.

ISTDP - intenzivna dinamična kratka psihoterapija, H. Davanloo

Intenzivna dinamička terapija počiva na intenzivnom radu sa transferom, projekcijama i mehanizmima odbrane. Kroz spoznavanje projekcija i njihovo razgrađivanje raste uvid u to kako prošla iskustva i uverenja iz klijentovog života utiču na njegovu sadašnjost, sabotiraju je i opterećuju. Time se oslobađa put da se potraže nove, primerene mogućnosti mišljenja, osećanja i postupanja. Čovek ima mogućnost da laganim, pažljivim koracima izađe iz senke prošlosti i da živi svoje prirodno bice, svoje iskonske potencijale i sposobnosti, kao zrela odrasla osoba.

Ponekad je istraživanje sistemskih konteksta i međuljudskih odnosa u nekoj porodici/grupi od velikog značaja za dijagnozu i terapiju. Osvetljavanje porodičnih struktura, teme prenošenja odgovornosti i podele uloga mogu uneti puno svetlosti u razumevanje problematike.

Somatska trauma terapija
U skladu sa klijentovih sposobnostima i stabilnosti njegove psihe, oprezno i u malim dozama se uspostavlja kontakt sa traumatskim secanjima. Njihova obrada i prevladavanje odvijaju se uz upotrebu različitih kognitivnih, imaginativnih i somatskih tehnika.

IMT - imaginativna meditativna terapija
Uz pomoć različitih tehnika disanja i opuštanja klijent, odnosno klijentkinja, dostiže opušteno stanje slično transu. Arhetipske slike i priče koje terapeutkinja nudi ili koje dopiru iz unutrašnjosti samog klijenta, pozitivno i isceljujuće deluju na podsvest.

Duhovne tehnike
Tehnike i vežbe koje potiču iz joge, ći gonga, meditacije, tehnika disanja i transegritija mogu značajno da potpomognu proces promene i da pozitivno utiču na kvalitet života.


Nivoi

Naše zdravlje se sastoji iz harmonije sva tri nivoa.

Telo

Svaka psihička teškoća ogleda se u telu, utiče na nasu organsku snagu i remeti je. Preko rada na modelima disanja, blokadama mišića i izražavanju osećanja podstiče se ponovno uspostavljanje jedinstva čovekovog sopstva. Uključivanje tela u terapiju je od naročitog značaja kod psihosomatskih problema, depresija i traumatskih iskustava.

Psiha/Osećanja

Opažanja osećanja, provera modela mišljenja i preispitivanje impulsa u terapiji se odvijaju preko tela, reči i pokreta. Pritom govor ima ključnu funkciju u istraživanju i spoznaji duševnih sadržaja. Cilj predstavlja integrisanje osećanja, mišljenja i delovanja, oslobađanje blokirane energije i otvaranje pristupa sopstvenim kvalitetima.

Duša/Suština

U iskustvu životnosti i u povezivanju sa ličnim specifičnostima i njihovim mnogostrukim bogatstvom nalazimo osećaj pripadnosti i osećaj zaštićenosti u sebi samima i u svemu. Rad sa duhovnom suštinom (dušom) odvija se kroz fine energetske procese, čije ishodište predstavlja telesno, psihičko i duševno isceljenje.

Prvi razgovor

Prvi sat služi razjašnjavanju da li psihoterapija predstavlja mogućnost za rešavanje vaših problema. On, sem toga, daje i prvi uvid u moj način rada i informiše vas o administrativnim pratećim okolnostima. Te utiske nosite sa sobom kući i razmišljate da li želite da se upustite u terapijski proces u tim okvirima.

Početak, tj. početna faza

Tokom naredne tri-četiri seanse zajednički radimo na tome da steknemo jasan utisak o prirodi i poreklu vaših teškoća, kao i o načinu podrške koja vam je potrebna. Bavimo se vašim očekivanjima i ciljevima i razgovaramo o mogućim putevima kojima bi se moglo doći do rešenja.

Terapijski proces

Nakon što se izgradi dobar radni savez između klijenta i terapeuta, može da započne pravi proces terapije. U daljem toku terapije uvek se iznova promišlja gde se trenutno nalazite, šta ste od željenih promena već ostvarili i kakve promene su vam još uvek potrebne. Analizira se i značaj tema i kvalitet zajedničkog rada.

Završna faza (jedna do tri seanse)

Sagledavamo rezultate terapije, izvlačimo rezime zajedničkog rada i uvažavamo ono što ste postigli. Terapija je zajednički uobličen timski rad klijenta i terapeuta, u koji se ulazi svesno i koji se okončava zajedničkim osvrtom na ono što je urađeno.


Galerija
Prizori sa terapije

Sve slike u ovoj galeriji nastale su tokom seansi i pružaju uvid u različite pristupe/sredstva/ravni posmatranja određene teme.


Crteži sa terapije

Svi crteži su delo iste klijentkinje, uglavnom nastali kada bi se vratila kući neposredno posle seanse. U njenom slučaju, kreativno izražavanje bitno je doprinelo integrisanju i obradi doživljenog.Traumatska secanja su posle izvesnog vremena delovala manje strašno, zahvaljujući crtanju, distancirala se i rasteretila dela proslosti. Ova klijentkinja je tek nakon izbijanja teške psihičke bolesti u ranim pedesetim godinama počela da ispoljava strast za kreativnost. Od tada je umetničko izražavanje njena najvažnija snaga za preživljavanje.

Ich schwanke
Ich schwanke
Mutterleib
Mutterleib
Kind und Seele
Kind und Seele
Ohnmacht
Ohnmacht
die Welle
die Welle
geborgen
geborgen
Ich schwanke
Mutterleib
Kind und Seele
Ohnmacht
die Welle
geborgen

Tekstovi za reflekciju, Upitnici, Vezbe